Centra „MāruGuns” izglītības jomas galvenais mērķis ir ilgtspējīgas sabiedrības tautizglītības un alternatīva mūžizglītības modeļa veidošanu Latvijā, kas ietver sevī vairākus pasākumu virzienus.

Biedrība „MāruGuns” savu darbību uzsāka ar alternatīvās pamatskolas „Brīvā Māras skola” dibināšanu, kas savā darbībā mazā lokā jau ir pierādījusi savas eksistences nozīmi, radot vidi, kurā CILVĒKS ir vērtība. Savā darbībā gan esošo skolēnu, gan vecāku, gan darbinieku vidū, kurus vieno izpratne par vērtībām, kuras tiek dotas bērniem izglītības procesā, biedrība „MāruGuns” sekmē sociāli aktīvu attieksmi, saglabājot un attīstot savu etnisko un kultūras savdabību, veicinot latviešu tautas tradīciju iedzīvināšanu un kopīgu svētku svinēšanu, kā arī sniedz izglītības pakalpojumus, sekmējot gan katra cilvēka individuālo attīstību, gan skolā iesaistīto cilvēku attīstību kopumā. Šo sešu gadu laikā esam ieguvuši dažādu pieredzi, taču tas ir nācis tikai par labu, jo mēs visi mācāmies tikai no savas personīgās pieredzes. Brīvā Māras skola ir skola mums visiem, kurā mācāmies dzīvot pēc citiem principiem.

Biedrība „MāruGuns” turpina darbu pie dibinātās pamatskolas „Brīvā Māras skola” pilnveidošanas, lai varētu veikt alternatīvās izglītības pieredzes apmaiņas aktivitātes, kurā tiktu apkopota un nodota mūsu pieredze, veicot skolotāju, vecāku, vecvecāku, arī aukļu apmācību.

3 saules
DSC_0678
sirds
DSC_0696

Mēs gribam iedrošināt ikvienu cilvēku individuāli, skolas, ģimenes un sabiedrību kopumā meklēt un pielietot dažādas jaunas pieejas bērnu izglītošanā, izprast cilvēka psiholoģisko, fizisko un garīgo attīstību, kā arī pilnveidot apmācību mājas apstākļos, kura pēdējos gados Latvijā kļūst aizvien populārāka.

Biedrības “MāruGuns” tālākais mērķis ir turpināt darbu pie izaugsmes, kultūras un izglītības centra „MāruGuns” attīstības, kura paspārnē savu pilnveidi turpinātu arī pamatskola „Brīvā Māras skola” ar tām ģimenēm, kuras mācās līdzi saviem bērniem pieņemt, dzīvot, domāt, saprast patiesās dzīves vērtības, izejot ārpus esošās izglītības sistēmas uzliktajiem rāmjiem, uzticoties šim pilnveides procesam.

DSC_0696

Centra “MāruGuns” izveides pamatojums – palielinās pieprasījums pēc padziļinātas izpratnes par mūsu senču mantojumu un jūtamajām pārmaiņām sabiedrības vērtību sistēmā. Pēdējo gadu laikā ir īpaši palielinājusies interese par dažādiem mūžizglītības jautājumiem – par garīguma sasaisti ar materiālo pasauli, mācību un audzināšanas metodēm skolā un ģimenē, dzīves kvalitāti, vecāku līdzdalību bērna attīstībā, ģimeni kā vērtību, attiecību veidošanu, cilvēka un tā lomu mūsdienu sabiedrībā, talantu vadību, naudas vērtības apzināšanos un prasmi to pārvaldīt, radošumu uzņēmējdarbībā, labklājību, kā arī latvisko tradīciju un vērtību aktualizāciju mūsdienu dzīvesveida un pasaules uztveres kontekstā, kas mūsdienu cilvēkam liek izvērtēt pašiem savu dzīvi, meklējot tās piepildījumu un gandarījumu par nodzīvoto mūžu. Rīgas un tuvākā apkaime ir bagāta ar ģimenēm, taču nav tāda centra, kas apvienotu visu paaudžu intereses, lai vienā centrā varētu vienlaicīgi uzturēties un izglītoties visa ģimene, kas rada šķēršļus daudziem sociāli aktīviem un domājošiem vecākiem apmeklēt šāda veida aktivitātes, tāpēc centrs “MāruGuns”, plānojot savu darbību, piedāvā iespēju apmeklēt visas aktivitātes, domājot par ģimeni kopveselumā, radot ģimenei draudzīgu vidi, kas domā par bērniem, lai vecāki un citi pieaugušie centra apmeklētāji varētu piedalīties dažādās domu apmaiņas grupās, semināros, praktiskajās nodarbībās un citās centra veidotajās aktivitātēs.

DSC_0003

Centra galvenais uzdevums ir radīt vietu līdzīgi domājošiem cilvēkiem, kuriem ir vēlēšanās labāk iepazīt pašiem sevi,  saskatīt savas iespējas šajā dzīvē, kļūt par savas dzīves aktīviem veidotājiem, jo ikkatrs cilvēks ir apveltīts ar spēju saskaņot un līdzsvarot sevi fiziski, emocionāli un garīgi. Katra cilvēka centieni celt savas dzīves kvaltitāti, dzīvot saskaņā ar Dabas un Visuma likumiem, darot un pašiem uzņemties līdzatbildību it visā ko dara, dod impulsu tādam sabiedrības attīstības scenārijam, kas ļauj visiem kopā celt sava novada un savas zemes attīstību, kur pirmajā vietā ir cilvēks kā vērtība, kurš dzīvo cilvēka cienīgu dzīvi un zeme kā vērtība, kurā tiek godātas gan senās, vēsturiskās tradīcijas, gan mūsu sabiedrības daudznacionālo kultūru daudzveidība, saglabājot mieru, toleranci un cieņu vienam pret otru. Centra “MāruGuns” aktivitāšu rezultātā uzplaukst aktīvi un darboties varoši cilvēki, kuri apzinās šīs paaudzes atbildību nākošo paaudžu priekšā un arī mūsu Latvijas zemes priekšā, kas ir viens no galvenajiem priekšnosacījumiem ekonomiskās aktivitātes paaugstināšanai un jaunu darba vietu radīšanai, sekmējot plašu sadarbību starp sociāli, ekonomiski, sabiedriski aktīviem iedzīvotājiem. Mūsu bagātība ir drosmīgi cilvēki, kuri  jūt, domā, grib un dara šo pasauli labāku, laužot sabiedrībā pastāvošos stereotipus un zemapziņā esošos priekšstatus, ļaujoties nepārtrauktai attīstībai un evolūcijai.

Centra „MāruGuns” apmeklētājiem ir iespēja izzināt un piedzīvot latviešu Saules gada kalendāra rita mistēriju, tā būtību, cikliskumu caur tradīciju atdzimšanu. Šis galvenais mērķis tiks sasniegts sākot ar 2018 gadu, kad sāksim organizēt astoņus galvenos latviešu gadskārtu svētkus plašākai publikai, kurus svinēja mūsu senči saskaņā ar Saules ceļu debesu jumā un transformējot senās zināšanas mūsdienu cilvēkam saprotama veidā, ikviens var rast atbildes par to, kāpēc tas ir svarīgi un ko no tā var iegūt. Rādot, skaidrojot, radot vidi šo svētku svinēšanai, mēs varam atrast dziļu jēgu senajām tradīcijām, kuras ir aktuālas arī 21. gadsimta cilvēkam.

Veroties nākotnes centra attīstībā esam izstrādājuši ilgtermiņa attīstības plānu, kuru laika soli pa solim vēlamies realizēt. Apzinot savas tautas kultūras mantojumu vēlamies organizēt arī starptautiskus kultūras festivālus, kuru galvenā ideja ir vienot sabiedrību, cienot un novērtējot, izzinot katras tautas unikalitāti, tādējādi kļūstot iekšēji bagātākiem un saliedētākiem, izjūtot kopīgo un cienot atšķirīgo, tādējādi paplašinot savu apziņu, ka mēs visi esam vienoti.

29519

Centra „MāruGuns” apmeklētājiem ir iespēja augt, meklēt atbildes, dalīties savās domās un saprast savu būtību, mācīties sadarboties un dzīvot veselumā. Šīs jomas galvenais mērķis ir iemācīties būt par Cilvēku un atbrīvoties no bailēm, jo cilvēks, kurš nepazīst bailes un nav agresīvs….viņš ir mierīgs un brīvs. Centrā top iespēja veicināt ikkatra cilvēka attīstību mūža griezumā un apziņas paplašināšanos ikvienam harmoniskā veidā, veidojot izpratni par cilvēku kā garīgu būtni, apgūstot, izzinot un praktizējot dažādas transpersonālās un garīgās prakses, kur apvienojas cilvēka prāts, ķermenis un gars, atjaunojot saikni starp Dabu – Māti Zemi, Māru jeb materiālo pasauli un Dievu jeb garīgo pirmssākumu jeb dvēseles potenciālu un pasauli mūsos pašos – piemēram, joga, pirts, šamanisms, meditācija, mūzika, māksla, biodeja, darbs ar latviskajām zīmēm un ar dainām, domu vadīšana un darbs ar mērķiem un citas prakses. Šajās  praktiskajās nodarbībās cilvēks nododas sevis izziņai sev harmoniskā veidā, bet ar laiku, ja cilvēks pats nespēj atbildēt uz saviem iekšējiem jautājumiem. Ar laiku ir plānots piesaistīt speciālistus dažādās nozarēs – psiholoģijā, logopēdijā, pedagoģijā, uzņēmējdarbībā, dažādu citu speciālistu pārstāvji – piemēram, kouči, smilšu terapeiti, mākslas un dejas terapeiti, pirtnieki, zintnieki, dziednieki, meditāciju, deju un citu alternatīvo metožu praktizētāji, kuri spētu cilvēkiem palīdzēt.

change-the-story-small
joga
bilde_MAKONI_SIEVIETE
hapy