DSC_0232
DSC_0070
skola11
14600950_1205172299563608_2894088214478625305_n
DSC_0255
 • Pamatskola strādā katru dienu no 8.00 – 15.00;
 • Pagarinātā dienas grupa no 15.00 – 16.00, konsultāciju/patstāvīgo darbu laiks;
 • No 16.00 – 18.00 skolā tiek organizētas papildus darbnīcas jeb interešu izglītības programmas/pulciņi par papildus samaksu. Darbnīcas tiek organizētas pēc vecāku un bērnu pieprasījuma;
 • Nav mājas darbu, kas ļauj kvalitatīvi pavadīt vakarus kopā ar ģimeni vai doties uz citiem interešu pulciņiem, pie nosacījuma, ja bērns patstāvīgi tiek galā ar skolas darba organizāciju;
 • Sports un fiziskās aktivitātes dabā katru dienu;
 • Mazas grupas līdz 10 bērniem katrā klases saimē un individuāla pieeja katram skolēnam (nepieciešamības gadījumā – asistentu piesaiste);
 • Ir iespējamas arī speciālistu konsultācijas (logopēds, psihologs u.c.);
 • Skolā izmantotas mūsdienīgas alternatīvās mācību metodikas;
 • Pozitīva savstarpējā saskarsme, veidojot cieņpilnas attiecības skolēns-pedagogs-vecāki;
 • Ģimeniska un mājīga vide;
 • Veselīgu ēšanas principu ievērošana;
 • Darboties un mācīties rosinoša vide, kura tiek veidota no dabai draudzīgiem materiāliem;
 • Dažādu dzīves prasmju apgūšana ikdienas darbos, veicot dažādus darba pienākumus skolā;
 • Mūsu senču mantojuma izzināšana caur Saules gada ritu, iesakņošanās Dabas gadskārtu ciklos, pasaules veseluma apjausmas radīšana kopā ar savu ģimeni;
 • Divas reizes mācību gada laikā skola organizē pasākumus, kuros skolēni prezentē vecākiem savu darbu un mācību sasniegumu portfolio;
 • Skolēni veic pašvērtējumu ik dienas, ik nedēļas un mācību pusgada ietvaros, kā arī viņu pašvērtējums tiek iekļauts skolas izdotajā liecību pielikumā;
 • Īpaša uzmanība tiek veltīta skolēna audzināšanas darbam, kur katru dienu pedagogs ar savu personību rosina skolēnus apjaust sevi, cienīt citus, audzināt savu raksturu un atpazīt vērtības mums apkārt.

Tā kā mūsu apmācību vide ir savādāka, tāpēc svarīgi izprast un pieņemt skolas ideju, vērtības un filosofiju.  Bērni apgūst pamatizglītības standartā un pirmsskolas vadlīnijās noteiktās prasības ar alternatīvām metodēm, taču katrs bērns tiek ik dienā vērots un sadarbībā ar ģimeni tiek meklēta individuāla pieeja katram bērnam, kurā ir jāiesaistās arī vecākiem, atbalstot, palīdzot, uzticoties un pacietīgi ievērojot bērna dabīgo attīstības tempu. Mūsu mācību process orientēts uz pētniecību, pašmācīšanos, radošumu, dabisko izziņu, dzīvošanu un būšanu gadskārtu ciklos. Ir izsvērts eksakto  un humanitāro mācību priekšmetu harmonisks līdzsvars ik dienas. Bērni skolā ievēro iekšējās kārtības noteikumus, kurus paši izstrādā un pilnveido pēc nepieciešamības, paši uztur kārtību telpās un teritorijā, kā arī vismaz vienu stundu dienā dodas baudīt svaigu gaisu un dabu. Bērni ik dienas mācās patstāvību, pašapkalpošanās prasmes, sadarbību, cieņu un mīlestību. Šīs vērtības paspilgtina pasaku darbnīcas, kurās tiek  izdzīvotas latviešu tautas pasaku varoņu likstas, bēdas, piedzīvojumi un prieki.

s

children-hands

MĀCĪBU MAKSA  EUR 285 mēnesī. Maksu ir iespējams samazināt pašvaldības līdzfinansējuma apmērā: Rīga – EUR 11, Mārupe – EUR 75 , Babīte -EUR 97

ĒŠANA – pēc apmeklējuma

IR ARĪ ĢIMENES ATLAIDES līdz 20 %

SKOLĀ mācības notiek par maksu. Skolas maksu nosaka – telpu noma, komunālie maksājumi, algu fonds, skolotāju profesionālā pilnveide, vides DIEVA-ZIME-MAZAuzlabošanas darbi utt. Mācību maksu ir iespējams samazināt pašvaldības līdzfinansējuma apmērā un vecāku finanšu līdzekļu piesaistes gadījumos, ņemot aktīvu dalību vecāku iniciatīvas saimē, kura strādā pie skolas attīstības plānu realizācijas,  ir arī ģimenes atlaides, ja skolu apmeklē vairāki bērni. Faktiski SKOLAS finanses ir atvērtas tam, lai vecāku līdzfinansējums ar laiku samazinātos, taču tam ir nepieciešams liels vecāku atbalsts, idejas un vēlme rast risinājumus skolas uzturēšanas izmaksām.